Tamamlanmış Doktora Tezler

Tez Başlığı Öğrenci Adı Program Tez Danışmanları Yıl
Sosyal Hareketler yoluyla Dönüşüm: Yeni Sosyal Hareketlerin Katılımcılarının Deneyimleri

Bu çalışmanın amacı yeni sosyal hareketler esnasında katılımcıların edindiği deneyimleri ve bu katılımın daha sonraki hayatlarına etkilerini dönüştürücü öğrenme bağlamında incelemektir. Deneyimlerinin katılımcıların perspektiflerini nasıl şekillendirdiğini anlamak için nitel bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu çalışmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ve uygulanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Yirmi dört kişi yeni sosyal hareketlere aktif olarak katılmış insanlar arasından kartopu örneklemi yoluyla amaçlı olarak seçilmiştir. Bu çalışmanın bulgularını analiz etmek için tanımlayıcı kodlama, eş zamanlı kodlama ve son olarak da desen kodlamaya ek olarak In Vivo kodlama kullanılmıştır. Bulgular yeni sosyal hareketlere katılmak katılımcıların bilinç düzeylerinde, duygu ve hislerinde ve davranış ve alışkanlıklarında dönüşümle sonuçlandığını göstermiştir. Bulgular birçok katılımcının eleştirel düşünüm yoluyla önceden yapılandırılmış varsayımlarını yeniden formüle etmeleri gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Çalışma birçok katılımcının perspektif dönüşümü yaşadığını göstermiştir. Bunlara ek olarak, çalışma duygusal-ruhsal boyutun katılımcıların öğrenme deneyimlerinde büyük rol oynadığını göstermiştir. Mezirow ve Freire’nin teorik perspektifleri aracılığıyla yapılan veri analizinin ardından, sosyal hareketlerin dönüştürücü öğrenme deneyimlerini teşvik edebileceğini ve bunun da bireylerin fikirlerini, inançlarını, duygularını ve hareketlerini dönüştürebilecek bir süreçle sonuçlanabileceğini iddia edebiliriz. Anahtar Kelimeler: yetişkin eğitimi, dönüşümsel öğrenme, perspektif dönüşümü, sosyal hareketler, yeni sosyal hareketler
Zehra BAHADIR KURUŞ Eğitim Bilimleri Özlem ÜNLÜHİSARCIKLI 2021
Türkiye’de Aile Eğitimi Politikaları: Bir Aile Yaşam Eğitimi Programı Üzerine Eleştirel Bir Söylem İncelemesi

Bu çalışmanın amacı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile Eğitimi Programı’nda (AEP) ailenin nasıl inşa edildiğini incelemektir. Bu çalışma eleştirel söylem analizi yöntemini kullanmıştır. Aile eğitimi ve iletişimi alanına ait yedi kitap araştırmanın verisi olarak seçilmiştir. AEP ailenin “güçlendirilmesi ve korunması” ve eğitim yoluyla iyiliştirilmesini hedeflemektedir. Ancak, programın eleştirel bir analizi bu niyet ve program metinleri arasında bir tutarsızlık olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, yazarların bir dizi metinsel araç yardımıyla “çekirdek aile”yi toplumda ayrıcalıklı model olarak normalleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Metinlerde üreme vurgusuna sahip heteronormatif söylem baskın gelmektedir. Ailelerin çeşitliliğine ve farklı sosyal, kültürel ve ekonomik geçmişlerine dikkat edilmediği açıktır. Çalışma ayrıca, kadınların bakım konusunda ailede esas sorumlu kişi olarak sunulduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuçlar neticesinde eğitim programında inşa edilen ailenin, programın “sağlıklı, mutlu ve müreffef aileler” yaratmak hedefiyle uyuşmadığı sonucuna varmaktayım. Bu bağlamda, ailenin kavramsallaştırılasına dair yenilikçi veya eleştirel yaklaşımların eksikliği ailelere dair daha geniş tanımlamalara yönelik sınırlı alternatifler sunmakta ve bu doğrultuda ailelerin ihtiyaçlarına ve eğitim pratiklerine dair anlayışları kısıtlamaktadır. Ailenin çok yönlü, karmaşık ve çeşitliğine dair bir anlayış ailelere yönelik destek ve eğitim hizmetlerine dair yeni olasılıklar yaratacaktır. Key Words: Aile Eğitim Programı, Ailenin İnşası, Eleştirel Söylem Analizi
Ayça GÜNAYDIN KAYMAKÇIOĞLU Eğitim Bilimleri Fatma Gök, Havva Ayşe Caner 2020