Undergraduate Course Descriptions

ED 101Eğitime Giriş
Kredi:
3
AKTS:
6
Eğitimin temel kavram, ilke ve özellikleri; genel olarak ve Türk eğitim sistemi özelinde eğitimin sosyal, politik, felsefi ve tarihi temelleri.
ED 104Eğitimin Sosyal Temelleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Sosyal sistem içinde sosyal bir kurum olarak okul. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların toplumdaki rollerinin eleştirel çözümlemesi. Eğitimin sosyal tabakalaşma, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet ve eğitim fırsatı eşitliğinde rolü.
ED 106Okul Deneyimi
Kredi:
3
AKTS:
5
Okullara, örgütlenmesine, yönetimine, süreçlerine ve sorunlarına ilk bakış. Okul iklimini; çalışanların rol ve uygulamalarını, araç ve gereç kullanımını, günlük etkinlikleri, anne-baba-okul ve toplum ortaklıklarını anlama.
ED 121Birinci Sınıfların Yönelimi
Kredi:
2
AKTS:
5
Üniversite, fakülte, bölüm ve programa genel bir giriş. Birinci sınıf öğrencilerinin akademik yaşama uyumundaki konular. Rehberlik ve danışmanlık alanının sınırları ve mesleki seçenekleri anlama.
ED 132Danışmanlıkta Etik Konular
Kredi:
2
AKTS:
5
Etik farkındalık ve düşünme gelişimi. Danışmanlık uygulamasında etik konulara giriş. Hukukla ilişkiler.
ED 200Engellerle Yaşamak
Kredi:
3
AKTS:
5
Engelleyici koşulların farkındalığı ve kendinde ve ötekindeki farklılığı tanıma. Dışlama ve kimlik belirleyicisi olarak engellilik. Yazım, sanat, bilim, hukuk, din, eğitim ve basın-yayında engelliliğin temsili. Engellilik modelleri. Çeşitlilik merceğinden engellilik. Sosyal bütünleştirme konuları.
ED 201İstatistiğe Giriş
Kredi:
4
AKTS:
6
Sosyal bilimlerde ölçme kavramları; betimleyici ve vardamalı istatistik, parametrik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri. İstatistik yazılımıyla veri çözümlemeleri.
ED 202Değişkenlik Çözümlemesi
Kredi:
3
AKTS:
5
Sosyal bilimlerde deneysel ve nedensel kıyaslamalı araştırma tasarımında değişkenlik çözümlemesinin kullanımı. Etmensel, yinelemeli-ölçümler ve ortak değişkenlik çözümlemesi. Güç ve uygulamalı önemlilik konuları.
Önkoşul:
ED 201
ED 203Türk Eğitim Tarihi
Kredi:
3
AKTS:
5
Türk eğitimini etkileyen tarihsel güçlerin okul ve diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkilere vurgu yapılarak çözümlenmesi.
Önkoşul:
ED 101
ED 206Eğitim Felsefesi
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitimin felsefi temellerine giriş. Önde gelen eğitim felsefecileri. Temel eğitim felsefeleri, kuramları ve bunların eğitime etkilerinin çağdaş eğitimin eleştirel konuları bağlamında incelenmesi.
Önkoşul:
ED 101
ED 207Temel Eğitim Konuları
Kredi:
3
AKTS:
5
Temel eğitimde pedagojik ve politika konularının incelenmesi. Bu konuların Türkiye’nin sosyal ve politik bağlamında çalışılması. Alandaki araştırmaların gözden geçirilmesi.
Önkoşul:
ED 101
ED 208Araştırma Yöntemleri
Kredi:
4
AKTS:
6
Sosyal bilimlerde araştırma mantığına giriş. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerinde temel kavram ve teknikler. Araştırma tasarımı, ölçmesi ve istatistiği arasındaki ilişkili rolleri anlamak. Eğitim ortamlarında araştırma önerileri geliştirmede kuramsal çerçeve kullanmak.
Önkoşul:
ED 201 veya öğretim elemanı izni
ED 209Yaşamboyu Gelişim
Kredi:
3
AKTS:
5
Bedensel, duygusal, bilişsel ve toplumsal gelişim alanlarındaki yaşamboyu insan gelişiminin aşamaları ve süreçleri. Risk ve dayanıklılık konuları.
ED 211Eğitim Psikolojisi
Kredi:
3
AKTS:
5
Öğrenmede insan gizli gücü, etkililiği ve güdülenme. İnsan gelişimi ve farklılıkları. Sorun çözme, bellek ve yaratıcılık. Öğrenmede öğretim yöntemleri ve tanıma ve değerlendirme. Eğitim psikolojisinde çağdaş konular.
ED 213Gelişim ve Öğrenme
Kredi:
3
AKTS:
5
Fiziksel, bilişsel, kişilik, sosyal ve ahlaki alanlar dahil olmak üzere insan gelişimine giriş. Öğrenme kuramları. Güdülenme ve insan çeşitliliğindeki konular.
ED 215Eğitim Teknolojisi
Kredi:
3
AKTS:
5
Öğretim ve öğrenme süreçlerinin bütünleştirilmiş parçası olarak teknolojinin ilke ve biçemleri. Güncel öğrenme kuramları ışığında teknoloji kullanımının çözümlenmesi ve eleştirisi. Eğitim teknolojilerinin tasarım, gelişim ve değerlendirilmesi.
ED 221Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Rehberlik ve danışmanlık alanına giriş; kavramsallaştırılması, tarihsel arkatasarımı, doğası, mesleki rolleri, doğrudan ve dolaylı işlevleri. Mesleki danışmanlığa, özel gruplarla danışmanlığa, temel tanıma ve değerlendirme tekniklerine ve Türkiye’de rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gelişimine kısa bir bakış.
ED 252Eğitim Yönetimi
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitim yönetiminde kuram ve yaklaşımlar. Yönetsel işlev ve süreçler, eğitim örgütlerinde örgütsel davranış, liderlik, kültür ve iklim.
Önkoşul:
ED 101
ED 262Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Kredi:
4
AKTS:
6
Öğretim tasarımı, yetişek geliştirme ve ölçme ve değerlendirmede temel ilke ve kavramlar. Öğretim izlem ve araç ve gereçleriyle ders planı geliştirme ve öğrenme birimi tasarımı üretme. Farklı ölçme, değerlendirme ve etkileşim yaklaşımları; izleme ve erişi testleri geliştirme.
Önkoşul:
ED 211
ED 282Öğretim İlke ve Yöntemleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Yetişek geliştirmede kuramsal yaklaşımlar. Öğretim süreçlerinin kavram ve ilkeleri. Öğretim tasarımında yöntem ve teknikler. Öğrenme birimleri için ders planları tasarlama, geliştirme ve üretme. İzleme ve erişi testleri geliştirme.
Önkoşul:
ED 211
ED 300Topluma Katılım
Kredi:
3
AKTS:
5
(Geçti, Kaldı) Toplumun sosyal gelişiminde bireysel sorumluluğu anlama. Toplum temelli hizmetlerde etkin rol alma. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği. Seçilmiş toplum ortamlarında gözetim altında destekleyici uygulama.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 301Çocuk İstismarı
Kredi:
3
AKTS:
5
Çocuk istismarının tanımları ve bireysel ve toplumsal dinamikleri. Kurbanı, tacizciyi ve taciz sürecini anlama. Çocuk taciz ve ihmalindeki ailevi ve bağlamsal etkenlerin kısa ve uzun süreli etkilerin incelenmesi. Tacizin önlenmesi ve sağaltımındaki güncel araştırma ve stratejilerin taranması.
Önkoşul:
ED 209
ED 303Erken Çocukluk Eğitimi
Kredi:
3
AKTS:
5
Erken çocukluk eğitiminin felsefe, tarih ve politikalarına giriş. Farklı modeller ve ilkeler.
ED 304Eğitim ve Kültür
Kredi:
3
AKTS:
5
Toplumun sosyal ve kültürel dinamikleri bağlamında eğitimin eleştirel çözümlenmesi. Eğitimde sosyal ve kültürel süreçlerin çeşitli kuramsal ve çözümleyici açılardan incelenmesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 306Karşılaştırmalı Eğitim
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitimde karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmalara giriş. Kuramsal yaklaşımların, çağdaş konuların, güncel akımların ve güç, eşitlik ve toplumsal cinsiyet gibi temel kavramların incelenmesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 307Eğitim ve Sosyal Gelişim
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitim ile sosyal, politik ve ekonomik gelişme arasındaki etkileşimin çözümlenmesi. Okulların, egemen olan politik, ekonomik ve sosyal düzeni yeniden üretme ya da bu düzene karşı çıkma yollarının incelenmesi. Sosyalleşme sürecinde okullaşma, eğitim ve toplumsal cinsiyet, eğitim ve iş ve eğitimle özgürleşme. Bu temalarla ilişkili olarak Türkiye'de eğitim.
ED 308Ortaöğretim Konuları
Kredi:
3
AKTS:
5
Ortaöğretimde pedagoji ve politika konularının incelenmesi. Bu konuların Türkiye sosyal ve politik bağlamında çalışılması. Alandaki araştırmaların gözden geçirilmesi.
Önkoşul:
ED 101
ED 309Uygulamalı Araştırma
Kredi:
3
AKTS:
6
Tasarlanmış niteliksel ve niceliksel araştırma önerilerinin uygulanması. Bilgisayar paket programları kullanımıyla veri çözümlemesi. Araştırma raporu yazımı.
Önkoşul:
ED 208
ED 310Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
Kredi:
3
AKTS:
5
Sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamlarda eğitim ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki. Toplumda toplumsal cinsiyet konumunun ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliği yaratılması ve sürdürülmesinde eğitimin rolünün eleştirel çözümlemesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 311Veri İşleme ve Çözümleme
Kredi:
4
AKTS:
6
Veri tabanı geliştirme. Niceliksel verileri uygun istatistiksel yazılımlar kullanarak işleme ve çözümleme, sonuçları yorumlama ve rapor etme.
Önkoşul:
ED 201
ED 312Eğitime Çok-Kültürlü Yaklaşımlar
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitime ilişkin temel tarihsel ve güncel çok-kültürlülük kuramlarının incelenmesi. Sosyal kimlik, sosyal ve kültürel çeşitlilik, sosyal kaynaştırma, güç ve ayrıcalıkların yaratılması ve sürdürülmesinde eğitimin rolünün çözümlenmesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 313Çatışma Çözümü
Kredi:
3
AKTS:
6
Çatışma çözümünde kuram, araştırma ve uygulama. Çatışmayı ve onun kültür, güç, şiddet, uzlaşma ve adaletle ilişkisini anlama. İşbirliği ve rekabet, karşılıklı görüşme ve arabuluculuk ve görüşbirliği oluşturma gibi konuların tartışılması. Kişilerarası, gruplararası ve örgütsel düzeylerde çatışma yönetimi. Temel çatışma çözümü becerilerinin seçilmiş bağlamlarda gözetim altında uygulanması.
ED 314Danışmanlıkta Kültürel Konular
Kredi:
3
AKTS:
5
Danışmanlıkla ilgili sosyopolitik konuları ve kültürün davranış üzerindeki etkilerini anlama. Kültürel farkındalık ve duyarlık. Temel danışmanlık yaklaşımlarındaki varsayımların yeniden gözden geçirilmesi. Çokkültürlülüğe uygun müdahale becerileri.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 315Akran Rehberliği I
Kredi:
4
AKTS:
6
(Geçti, Kaldı) Farkındalığı, içgörüyü, kabulü ve iletişim becerilerini artırmak için grup eğitimi. Bireysel gözetim ve grup gözetimi altında kampüs yaşamına ve akademik programlara yönelim gibi akran desteği uygulamaları.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 316Akran Rehberliği II
Kredi:
4
AKTS:
6
(Geçti, Kaldı) Etkileşim ve destekleme becerilerinde grup eğitimi. Bireysel gözetim ve grup gözetimi altında akranlara bireysel rehberlik sağlama ve seçilmiş konularda grup tartışmaları gibi akran desteği uygulamaları.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 317Sosyal Hizmet Bakış Açısı
Kredi:
3
AKTS:
5
İnsan davranışı ve sorunlarını çalışma ve çözümlemede temel sosyal hizmet amaçları ve değerleri. Çevrebilimsel/sosyal dizge bakış açısı. Tanımlama, tanıma ve değerlendirme ve müdahaleye yaklaşımlar. İnsan gelişimi ve iyilik durumunu destekleyen ya da engelleyen çevresel koşullar. İnsan gelişimi ve davranışı üzerindeki baskı, azımsama ve ayrımcılığın sonuçları. Çok kültürlü ve kentli nüfusların konu ve sorunları. Türk okulları ve toplumu için doğurgular.
Önkoşul:
ED 209
ED 319Barış Eğitimine Giriş
Kredi:
3
AKTS:
5
Barış eğitiminin temel kavramları ve pedagojisine giriş. Barış eğitiminin insan hakları, sosyal adalet, silahsızlanma, kültürler arası dayanışma, çevre bakımı ve iç barış gibi tarihsel ve güncel boyutlarının tartışılması. Barış eğitimi hareketinde uluslararası uygulamalar ve deneyimler. Değerler oluşumu, uyuşmazlık ve çatışma çözümü, insan hakları müfredatı ve medya ile kesişimler.
ED 322Birincil Önleme
Kredi:
3
AKTS:
5
Birincil önlemede tarihsel gelişim, güncel kavramlar ve stratejiler. Eğitim ve toplum ortamlarında birey ve aile sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulama. Yeterlik ve doğal destek kaynaklarının güçlendirilmesi.
Önkoşul:
ED 221
ED 325Kişilik Kuramları
Kredi:
3
AKTS:
5
Önemli kişilik kuramları ile ilgili temel varsayımlar, yapılar ve araştırmaların kıyaslamalı incelenmesi ve rehberlik ve danışmanlık alanındaki doğurgularının tartışılması.
Önkoşul:
ED 209 veya öğretim elemanı izni
ED 330Temel Danışmanlık Becerileri
Kredi:
3
AKTS:
6
Danışmanlık alanındaki temel kavram, kuram ve yaklaşımların taranması. Temel danışmanlık becerilerinin uygulanması.
Önkoşul:
ED 325 veya öğretim elemanı izni
ED 331Risk ve Dayanıklılık
Kredi:
3
AKTS:
5
Sosyal bağlamlarda yeterlik gelişimini ve yaralanabilirlik ve dayanıklılık; risk ve koruyucu etkenler arasındaki ilişkileri inceleme. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde dayanıklılığı artıran bireysel, küçük grup, aile, okul ve toplumsal etkenler üzerindeki araştırma kanıtlarını tarama. Riski azaltıcı ya da uyumu artırıcı önleme ve müdahale sistem ve stratejileri.
Önkoşul:
ED 209
ED 335Eğitimde Karşılaştırmalı Deneyimler
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitimsel konuların farklı kültürel ortamlarda incelenmesi. İlgili yerleri ziyaret etme ve politika yapıcılar, uygulayıcılar, öğrenciler ya da yöneticiler ile iletişime geçme olanağı. Yüz yüze dersler, bağımsız öğrenme, çevrimiçi üzerinden tartışmalar ve katılımcı etkinlikler gibi çeşitli öğrenme deneyimleri.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 342Toplum ve Danışmanlık
Kredi:
3
AKTS:
5
(Geçti, Kaldı) Toplumda değişim aracısı olarak danışmanın sosyal rol ve sorumluluklarını anlama. Sosyal müdahale kavramları ve danışmanlık süreci için doğurguları. Toplum ortamlarıyla tanışma ve gözetim altında uygulama.
Önkoşul:
ED 221
ED 370Program Geliştirme ve Değerlendirme
Kredi:
4
AKTS:
6
Program geliştirme ve değerlendirmenin süreç ve öğeleri. Farklı kuramsal yaklaşım ve modeller. Gözetim altında program geliştirme.
Önkoşul:
ED 101
ED 371Öğretim Ürünü Geliştirme
Kredi:
3
AKTS:
6
Bir öğretim sorunu seçme ve öğretim ürünü geliştirme. Çözümlemede (sorun, öğrenici, iş, içerik) yeterlilik kazanma. Öğretim ürünleri tasarlama (öğrenme hedefleri, ölçüt testleri, öğretim izlemleri, araç ve biçem seçimi, içerik tasarımı, farklı metinler), geliştirme (düzen, bütünsellik, üretim) ve değerlendirme (alan testi, dönüt ve düzeltme).
Önkoşul:
ED 270 / 282
ED 373Ölçme ve Değerlendirme
Kredi:
3
AKTS:
6
Ölçme, değerlendirme ve etkileşimli yaklaşım kuramları ve tarihsel gelişim süreçleri. Nesnellik, güvenirlik ve geçerlik kavramları. Değişik ölçme araçları ile ilgili kuram ve kavramlar. Test puanlarının istatistiksel çözümlemesi ve sonuçların yorumu.
Önkoşul:
ED 370/ED 282/CET 282 veya öğretim elemanı izni
ED 378Danışmanlıkta Tanıma ve Değerlendirmeye Giriş
Kredi:
3
AKTS:
6
Danışmanlıkta psikolojik tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin temel ilkelerinin incelenmesi. Danışmanlık ortamlarında kullanılan belli başlı teknik ve testlerin tanıtımı. Sınıf içinde seçilmiş testlerin uygulaması.
Önkoşul:
ED 209 veya öğretim elemanı izni
ED 400Öğretmenlik Uygulamasında Güdülenme Konuları
Kredi:
3
AKTS:
5
Öğretimde özgünlük ve yansıtmalı öğrenme. Öğretmenlik uygulamasında kendisi, diğeri, ilişki ve bağlam farkındalığı. Adanmışlık ve sosyal sorumluluk; öğretimde idealist ve diğerkam değerler. Kişisel ve mesleki gelişim konuları. Güdülenme önündeki etkenleri anlama ve başa çıkma. Öğrenci gizilgücünü ve görüş alanı gelişimini destekleme.
ED 401Sınıf Yönetimi
Kredi:
3
AKTS:
6
Etkili sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesi. Öğrenci davranışını, öğrenci güdülenmesini, iletişimini ve grup etkileşimini etkileyen etkenleri anlama ve yönetme. Davranış belirtkelerini oluşturma ve koruma. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için sınıf görevleri, gereçleri, zaman ve çevreyi tasarlama ve değiştirme.
Önkoşul:
ED 209/ED 211
ED 402Eğitim ve Küreselleşme
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitim ve küreselleşme ilişkilerinin eleştirel incelemesi. Eğitim politikasI, ekonomi, kültür ve siyaset alanlarında küreselleşmeyle ilgili temel tartışmaların gözden geçirilmesi. Küresel bilgi ekonomi söylemlerinin eleştirel çözümlenmesi ve bunların yürürlükteki eğitim sistemini sorgulaması.
Önkoşul:
ED 104 ya da öğretim elemanının onayI
ED 403İnsan Cinselliği
Kredi:
3
AKTS:
5
Cinsellik terminolojisine ve insan uyumunda cinselliğin rolüne giriş. Cinsel gelişim ve tepki döngüsü, cinsel yönelim, çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel sorun ve işlev bozuklukları, nedenleri ve sağaltım yaklaşımları, cinsel şiddet ve onam, cinsellik ve HIV/AIDS, cinsel davranım bozukluklarında ve sınır çiğnemelerince hukuk ve etik gibi çeşitli konuların açılımı.
Önkoşul:
ED 209
ED 409Yüksek Eğitim Konuları
Kredi:
3
AKTS:
5
Yüksek eğitimin tarihsel gelişiminin incelenmesi. Çeşitli örgütsel yapılar içinde amaçlar, işlevler ve programlar. Küresel çerçevede çağdaş konular ve eğilimler.
Önkoşul:
ED 101
ED 410Danışmanlıkta Toplumsal Cinsiyet Konuları
Kredi:
3
AKTS:
5
Danışmanlık uygulamalarındaki toplumsal cinsiyet konularıyla ilişkili farkındalık ve duyarlık. Cinsiyet rolü sosyalizasyon süreci, toplumsal cinsiyet rolleri ve kimliği. Ayrımcılık, cinsel taciz ve sömürü. Cinsel önyargılar ve cinsel yönelim. Cinsiyetçi olmayan ve feminist danışmanlık yaklaşımları.
Önkoşul:
ED 325
ED 411Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Anlamak
Kredi:
3
AKTS:
5
Yasal ve yasal olmayan psikoaktif maddelerin fizyolojik ve davranışsal etkileri,madde bağımlılığına ilişkin temel kavramların tanımı. Bağımlılığın kuramları ve tarihçesi. Madde kullanıcılarının özellikleri ve farklı gelişim evrelerinde madde kullanımı.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 412Madde bağımlılığının önlenmesi
Kredi:
3
AKTS:
5
Madde bağımlılığını önlemede temel kuramlar, ilkeler ve stratejiler. Okul ya da toplum temelli önleme programı oluşturmak için temel ilkeler, önleme programı yürütme karşılaşılan güçlükler ve onları etkileyen etmenler. Bağımlılığın önlenmesinde örnek uygulamalar.
Önkoşul:
ED 411
ED 415Engelliliği Anlamak
Kredi:
3
AKTS:
6
Fiziksel, algısal, zihinsel, sosyal, davranışsal ve duygusal gelişimde engelliliği tanıma. Sosyal kaynaşma, özel eğitim, program ve hizmet konuları. Engelli çocuk ve gençleri destekleme.
Önkoşul:
ED 209 ya da öğretim elemanın onayı
ED 417Kriz Müdahalesi
Kredi:
3
AKTS:
6
Kriz müdahalesinde kuram ve uygulama. Krizle başa çıkma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarındaki krizlere hazırlanma, müdahale etme ve yönetme. Bakım, yardım ve güvenlik konuları. Canlandırma ve grup alıştırmalarıyla öğrenme.
Önkoşul:
ED 330
ED 422Tanıma ve Değerlendirme Uygulaması
Kredi:
3
AKTS:
6
Seçilmiş bir yöntemin kullanımıyla psikoeğitimsel tanıma ve değerlendirme aracı oluşturulması. Gözetim altında test uygulaması.
Önkoşul:
ED 378
ED 425Grup Dinamikleri ve Danışmanlık
Kredi:
3
AKTS:
6
Grup dinamikleri ve süreçleri. Temel grup danışmanlık kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi. Kolaylaştırıcı grup becerilerinin uygulanması.
Önkoşul:
ED 330 veya öğretim elemanı izni
ED 429Uyum Bozukluklarını Anlama
Kredi:
3
AKTS:
5
Uyum bozukluklarının altında yatan toplumsal, kültürel ve psikolojik etmenlerin kuramsal olarak tartışılması. Çeşitli uyum bozukluklarına yönelik danışmanlık konuları.
Önkoşul:
ED 325 veya öğretim elemanı izni
ED 431Aile Danışmanlığı
Kredi:
3
AKTS:
5
Aile içindeki insan davranışını dizgesel olarak anlamaya giriş. Kişilerarası ilişki, çift ve aile sorunları. Başlıca aile düzenleri kuramlarının karşılaştırmalı olarak çalışılması. Bu bakış açıları içinde, ilgili danışmanlık tekniklerinin aydınlatıcı vaka örnekleriyle tartışılması.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 434İleri Danışmanlık Becerileri
Kredi:
3
AKTS:
6
Danışmanlık etkinliklerinin değişik kuram, kavram, süreç ve beceriler çerçevesinde derinlemesine incelenmesi. Gözetim altında bu becerilerin uygulanması.
Önkoşul:
ED 330
ED 436Eğitim Nörolojisi
Kredi:
3
AKTS:
5
Tıp eğitimi almamış öğrenciler için beyin anatomisi ve davranış genetiği. Öğrenme ve güdülenmenin nöropsikolojik süreçleri. Eğitimsel müdahalelerde ve psikolojik kuramların yeniden değerlendirilmesinde nörobiyolojik verilerin önemi. Çocukluktaki nörogelişimsel bozukluklara klinik yaklaşım.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 437Danışmanlık ve Teknoloji
Kredi:
3
AKTS:
5
Danışmanlıkta kullanılan teknolojilerle ilgili kuram, araştırma ve uygulamaların bilgisayar aracılığı ile iletişime ve etik uygulamaya odaklanarak incelenmesi.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 442Yetişkin Eğitimi
Kredi:
3
AKTS:
5
Çağdaş toplumlarda yetişkin eğitiminin durumu ve amaçları. Yetişkin eğitiminde temel eğitim, genel eğitim, yurttaşlık eğitimi, beceri eğitimi ve hizmetiçi eğitim programları ve yöntemleri. Yetişkin eğitimi programlarının örgütlenmesi ve yönetimi.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 444Psikoeğitimsel Konsültasyon
Kredi:
3
AKTS:
6
Eğitim ortamlarında konsültasyon ve işbirliği. Öğrenme ve uyum güçlüklerini önlemek ve başa çıkmak üzere öğretmenler, anne-babalar ve yöneticilerle yapılan konsültasyonun mantığı ve teknikleri.
Önkoşul:
ED 401 veya öğretim elemanı izni
ED 451Örgütsel Danışmanlık
Kredi:
3
AKTS:
5
Örgütsel davranışı anlamaya ve örgütsel davranış kuram ve modellerine giriş. Sorun çözme, karşılıklı görüşme ve çatışma çözme, liderlik ve ekip kurma gibi örgütsel danışmanlık teknikleri. Örgütsel ortamlarda iletişimler ve ilişkiler. Aydınlatıcı vaka çalışmalarıyla örgütsel dinamiklerin tartışılması.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 453Eğitim Politikası ve İlişkili Konular
Kredi:
3
AKTS:
5
Politika kavramı ve eğitim sistemi ve kurumları üzerindeki etkisi. Değişik düzeylerdeki politika yapma süreçlerinin çözümlenmesi. Eğitim uygulamaları bağlamında, sosyal, politik, ekonomik, ve kültürel güçlerin eğitim politikalarına etkisinin incelenmesi.
Önkoşul:
ED 101
ED 459Çocuklarla Çalışma
Kredi:
3
AKTS:
5
Bebeklik, erken ve orta çocukluğun gelişimsel köşetaşlarının kısaca gözden geçirilmesi. Çocukların bağlanma niteliği, akran ilişkileri, okul uyumu, öğrenme zorlukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat bozukluğu ve aşırı hareketlilik gibi yaygın sorunları. Danışmanlığın ilintili önleme ve müdahale teknikleri.
Önkoşul:
ED 209
ED 460Mesleki Gelişim
Kredi:
3
AKTS:
6
Klasik ve çağdaş mesleki gelişim kuramları. Mesleki danışmanlığın varsayımları, ilkeleri, yaklaşımları, temel araç ve teknikleri. Mesleki karar vermede ilgiler, beceriler, değerler, yaşam rolleri ve kişilik gibi bireysel özelliklerin belirlenmesi. Eğitimsel ve işle ilgili bilgi, kaynak ve fırsatlar. Kültürel çeşitlilik konuları.
Önkoşul:
ED 209
ED 461Rehabilitasyon Danışmanlığına Giriş
Kredi:
3
AKTS:
5
Rehabilitasyondaki tarihsel, felsefi ve yasal konuların ve danışmanların rollerinin gözden geçirilmesi. Engelli bireylerle çalışmada işbirliği, sosyal savunma ve danışmanlık konuları.
Önkoşul:
ED 330, ED 415
ED 465Eğitim Konularında Görüş Çeşitlilikleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Batı ve Batı-dışı görüşleri içeren çeşitli felsefi bakış açılarından eğitim konularının çözümlenmesine disiplinlerarası yaklaşımlar.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 469Ergenlerle Çalışma
Kredi:
3
AKTS:
5
Ergenlikteki temel gelişim konularının kısaca gözden geçirilmesi. Ergenlerin akran baskısı, kuşaklararası iletişim, meslek seçimi, madde kullanımı, ergen cinselliği, şiddet ve yeme davranışı gibi yaygın sorunlar. Danışmanlığın ilgili önleme ve müdahale teknikleri.
Önkoşul:
ED 209
ED 470Postmodernite ve Danışmanlık
Kredi:
3
AKTS:
5
Postmodernitenin psikolojik kuramla yüzleşmesi; görgül araştırma ve sosyal uygulamaların altında yatan insan bilincinin doğası, bütünleyici ben-oluş ve ahlak ve dile ilişkin sorunlar. Çağdaş akademik ve profesyonel psikoloji disiplinlerinde çeşitli postmodernist eleştirilerin taranması ve bunların çağdaş Türk toplumundaki danışmanlıkta ilerletici gizilgüçlerinin incelenmesi.
Önkoşul:
ED 325
ED 471Kendilik ve Kimlik
Kredi:
3
AKTS:
5
Kendilik ve kimliğin bilimsel çalışmasındaki temel kavram ve konuların açılımı. Kendilik ve kimliğin doğası ve bağlamları üzerindeki çeşitli çağdaş konumların tartışılması. Tarihsel/ kültürel bir bakış açısıyla kişisel ve sosyal kavramlar olarak benlik ve kimliğin birbirini kapsayıcı rollerine özel olarak odaklanma.
Önkoşul:
ED 325
ED 472Bireysel Çalışma
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitimde bireysel uzmanlık alanlarıyla ilgili proje geliştirme ve uygulama ya da vaka çalışmaları.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 474Danışmanlık Semineri
Kredi:
3
AKTS:
5
Danışmanlıkta güncel yaklaşımların taranması ve tartışılması. Danışmanlık kuramı ve uygulanmasındaki seçilmiş konuların derinlemesine tartışılması.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 475Yüksek Eğitimde Destekleyici Hizmetler
Kredi:
3
AKTS:
5
(Geçti, Kaldı) Gözetim altında üniversitedeki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine öğrenci katılımı. Yönelim, seminerler, grup çalışmaları ve kendine yardım malzemesi gibi öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesi, uygulanması ya da düzenlenmesi. Yazı işleri, veri toplama, veri kaydı ve hizmetlerin tanıtımında yardım.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 477Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama I
Kredi:
4
AKTS:
8
Bir okul psikolojik danışmanının gözetimi altında rehberlik ve psikolojik danışmanlık etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasında gözlem ve destekleyici katılım. Okulda çalışma sırasında karşılaşılan etik konular hakkında farkındalığı artırma ve psikolojik danışmanlık ilişkileri oluşturmaya hazırlık.
Önkoşul:
ED 330
ED 478Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama II
Kredi:
4
AKTS:
8
Bir okul psikolojik danışmanının gözetimi altında grup ve bireysel çalışma geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Okullarda gözlenen uygulamanın etik çözümlemesi.
Önkoşul:
ED 425, ED 477
ED 479Yetişkinlerle Çalışma
Kredi:
3
AKTS:
5
Erken, orta ve ileri yetişkinlikteki temel gelişim konularının kısaca gözden geçirilmesi. Yetişkinlerin meslek gelişimi, iş ve emeklilik, yakınlık ve bağlılık, cinsel ilişkiler, ebeveynlik, kendine bakım, süreğen ve ilerleyen hastalıklar, yaşlılık, ölme ve kayıp gibi yaygın sorunları. Danışmanlığın ilintili önleme ve müdahale teknikleri.
Önkoşul:
ED 209
ED 48A - 48ZEğitimde Özel Konular
Kredi:
3
AKTS:
6
Eğitimle ilgili güncel özel konular.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 49A - 49ZEğitimde Özel Çalışmalar
Kredi:
3
AKTS:
6
Öğrencilerin bireysel ilgilerine dayalı özel konular.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ZForSort —Özel Seçmeli1
Kredi:
3
AKTS:
5
Toplum Hizmetleri