Undergraduate Course Descriptions

ED 101Eğitime Giriş
Kredi:
3
AKTS:
6
Eğitimin temel kavram, ilke ve özellikleri; genel olarak ve Türk eğitim sistemi özelinde eğitimin sosyal, politik, felsefi ve tarihi temelleri.
ED 104Eğitimin Sosyal Temelleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Sosyal sistem içinde sosyal bir kurum olarak okul. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların toplumdaki rollerinin eleştirel çözümlemesi. Eğitimin sosyal tabakalaşma, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet ve eğitim fırsatı eşitliğinde rolü.
ED 121Birinci Sınıfların Yönelimi
Kredi:
2
AKTS:
5
Üniversite, fakülte, bölüm ve programa genel bir giriş. Birinci sınıf öğrencilerinin akademik yaşama uyumundaki konular. Rehberlik ve danışmanlık alanının sınırları ve mesleki seçenekleri anlama.
ED 132Danışmanlıkta Etik Konular
Kredi:
2
AKTS:
5
Etik farkındalık ve düşünme gelişimi. Danışmanlık uygulamasında etik konulara giriş. Hukukla ilişkiler.
ED 201İstatistiğe Giriş
Kredi:
4
AKTS:
6
Sosyal bilimlerde ölçme kavramları; betimleyici ve vardamalı istatistik, parametrik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri. İstatistik yazılımıyla veri çözümlemeleri.
ED 208Araştırma Yöntemleri
Kredi:
4
AKTS:
6
Sosyal bilimlerde araştırma mantığına giriş. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerinde temel kavram ve teknikler. Araştırma tasarımı, ölçmesi ve istatistiği arasındaki ilişkili rolleri anlamak. Eğitim ortamlarında araştırma önerileri geliştirmede kuramsal çerçeve kullanmak.
Önkoşul:
ED 201 veya öğretim elemanı izni
ED 209Yaşamboyu Gelişim
Kredi:
3
AKTS:
5
Bedensel, duygusal, bilişsel ve toplumsal gelişim alanlarındaki yaşamboyu insan gelişiminin aşamaları ve süreçleri. Risk ve dayanıklılık konuları.
ED 221Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Rehberlik ve danışmanlık alanına giriş; kavramsallaştırılması, tarihsel arkatasarımı, doğası, mesleki rolleri, doğrudan ve dolaylı işlevleri. Mesleki danışmanlığa, özel gruplarla danışmanlığa, temel tanıma ve değerlendirme tekniklerine ve Türkiye’de rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gelişimine kısa bir bakış.
ED 252Eğitim Yönetimi
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitim yönetiminde kuram ve yaklaşımlar. Yönetsel işlev ve süreçler, eğitim örgütlerinde örgütsel davranış, liderlik, kültür ve iklim.
Önkoşul:
ED 101
ED 300Topluma Katılım
Kredi:
3
AKTS:
5
Toplumun sosyal gelişiminde bireysel sorumluluğu anlama. Toplum temelli hizmetlerde etkin rol alma. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği. Seçilmiş toplum ortamlarında gözetim altında destekleyici uygulama.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 304Eğitim ve Kültür
Kredi:
3
AKTS:
5
Toplumun sosyal ve kültürel dinamikleri bağlamında eğitimin eleştirel çözümlenmesi. Eğitimde sosyal ve kültürel süreçlerin çeşitli kuramsal ve çözümleyici açılardan incelenmesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 306Karşılaştırmalı Eğitim
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitimde karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmalara giriş. Kuramsal yaklaşımların, çağdaş konuların, güncel akımların ve güç, eşitlik ve toplumsal cinsiyet gibi temel kavramların incelenmesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 307Eğitim ve Sosyal Gelişim
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitim ile sosyal, politik ve ekonomik gelişme arasındaki etkileşimin çözümlenmesi. Okulların, egemen olan politik, ekonomik ve sosyal düzeni yeniden üretme ya da bu düzene karşı çıkma yollarının incelenmesi. Sosyalleşme sürecinde okullaşma, eğitim ve toplumsal cinsiyet, eğitim ve iş ve eğitimle özgürleşme. Bu temalarla ilişkili olarak Türkiye'de eğitim.
ED 309Uygulamalı Araştırma
Kredi:
3
AKTS:
6
Tasarlanmış niteliksel ve niceliksel araştırma önerilerinin uygulanması. Bilgisayar paket programları kullanımıyla veri çözümlemesi. Araştırma raporu yazımı.
Önkoşul:
ED 208
ED 310Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
Kredi:
3
AKTS:
5
Sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamlarda eğitim ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki. Toplumda toplumsal cinsiyet konumunun ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliği yaratılması ve sürdürülmesinde eğitimin rolünün eleştirel çözümlemesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 312Eğitime Çok-Kültürlü Yaklaşımlar
Kredi:
3
AKTS:
5
Eğitime ilişkin temel tarihsel ve güncel çok-kültürlülük kuramlarının incelenmesi. Sosyal kimlik, sosyal ve kültürel çeşitlilik, sosyal kaynaştırma, güç ve ayrıcalıkların yaratılması ve sürdürülmesinde eğitimin rolünün çözümlenmesi.
Önkoşul:
ED 104
ED 314Danışmanlıkta Kültürel Konular
Kredi:
3
AKTS:
5
Danışmanlıkla ilgili sosyopolitik konuları ve kültürün davranış üzerindeki etkilerini anlama. Kültürel farkındalık ve duyarlık. Temel danışmanlık yaklaşımlarındaki varsayımların yeniden gözden geçirilmesi. Çokkültürlülüğe uygun müdahale becerileri.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 315Akran Rehberliği I
Kredi:
4
AKTS:
6
Farkındalığı, içgörüyü, kabulü ve iletişim becerilerini artırmak için grup eğitimi. Bireysel gözetim ve grup gözetimi altında kampüs yaşamına ve akademik programlara yönelim gibi akran desteği uygulamaları.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 316Akran Rehberliği II
Kredi:
4
AKTS:
6
Etkileşim ve destekleme becerilerinde grup eğitimi. Bireysel gözetim ve grup gözetimi altında akranlara bireysel rehberlik sağlama ve seçilmiş konularda grup tartışmaları gibi akran desteği uygulamaları.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 319Barış Eğitimine Giriş
Kredi:
3
AKTS:
5
Barış eğitiminin temel kavramları ve pedagojisine giriş. Barış eğitiminin insan hakları, sosyal adalet, silahsızlanma, kültürler arası dayanışma, çevre bakımı ve iç barış gibi tarihsel ve güncel boyutlarının tartışılması. Barış eğitimi hareketinde uluslararası uygulamalar ve deneyimler. Değerler oluşumu, uyuşmazlık ve çatışma çözümü, insan hakları müfredatı ve medya ile kesişimler.
ED 325Kişilik Kuramları
Kredi:
3
AKTS:
5
Önemli kişilik kuramları ile ilgili temel varsayımlar, yapılar ve araştırmaların kıyaslamalı incelenmesi ve rehberlik ve danışmanlık alanındaki doğurgularının tartışılması.
Önkoşul:
ED 209 veya öğretim elemanı izni
ED 330Temel Danışmanlık Becerileri
Kredi:
3
AKTS:
6
Danışmanlık alanındaki temel kavram, kuram ve yaklaşımların taranması. Temel danışmanlık becerilerinin uygulanması.
Önkoşul:
ED 325 veya öğretim elemanı izni
ED 342Toplum ve Danışmanlık
Kredi:
3
AKTS:
5
Toplumda değişim aracısı olarak danışmanın sosyal rol ve sorumluluklarını anlama. Sosyal müdahale kavramları ve danışmanlık süreci için doğurguları. Toplum ortamlarıyla tanışma ve gözetim altında uygulama.
Önkoşul:
ED 221
ED 370Program Geliştirme ve Değerlendirme
Kredi:
4
AKTS:
6
Program geliştirme ve değerlendirmenin süreç ve öğeleri. Farklı kuramsal yaklaşım ve modeller. Gözetim altında program geliştirme.
Önkoşul:
ED 101 veya öğretim elemanı izni
ED 373Ölçme ve Değerlendirme
Kredi:
3
AKTS:
6
Ölçme, değerlendirme ve etkileşimli yaklaşım kuramları ve tarihsel gelişim süreçleri. Nesnellik, güvenirlik ve geçerlik kavramları. Değişik ölçme araçları ile ilgili kuram ve kavramlar. Test puanlarının istatistiksel çözümlemesi ve sonuçların yorumu.
Önkoşul:
ED 270/ED 282/CET 282 veya öğretim elemanı izni
ED 378Danışmanlıkta Tanıma ve Değerlendirmeye Giriş
Kredi:
3
AKTS:
6
Danışmanlıkta psikolojik tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin temel ilkelerinin incelenmesi. Danışmanlık ortamlarında kullanılan belli başlı teknik ve testlerin tanıtımı. Sınıf içinde seçilmiş testlerin uygulaması.
Önkoşul:
ED 209 veya öğretim elemanı izni
ED 401Sınıf Yönetimi
Kredi:
3
AKTS:
6
Etkili sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesi. Öğrenci davranışını, öğrenci güdülenmesini, iletişimini ve grup etkileşimini etkileyen etkenleri anlama ve yönetme. Davranış belirtkelerini oluşturma ve koruma. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için sınıf görevleri, gereçleri, zaman ve çevreyi tasarlama ve değiştirme.
Önkoşul:
ED 209/ED 211
ED 410Danışmanlıkta Toplumsal Cinsiyet Konuları
Kredi:
3
AKTS:
5
Danışmanlık uygulamalarındaki toplumsal cinsiyet konularıyla ilişkili farkındalık ve duyarlık. Cinsiyet rolü sosyalizasyon süreci, toplumsal cinsiyet rolleri ve kimliği. Ayrımcılık, cinsel taciz ve sömürü. Cinsel önyargılar ve cinsel yönelim. Cinsiyetçi olmayan ve feminist danışmanlık yaklaşımları.
Önkoşul:
ED 325
ED 425Grup Dinamikleri ve Danışmanlık
Kredi:
3
AKTS:
6
Grup dinamikleri ve süreçleri. Temel grup danışmanlık kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi. Kolaylaştırıcı grup becerilerinin uygulanması.
Önkoşul:
ED 330 veya öğretim elemanı izni
ED 429Uyum Bozukluklarını Anlama
Kredi:
3
AKTS:
5
Uyum bozukluklarının altında yatan toplumsal, kültürel ve psikolojik etmenlerin kuramsal olarak tartışılması. Çeşitli uyum bozukluklarına yönelik danışmanlık konuları.
Önkoşul:
ED 325 veya öğretim elemanı izni
ED 434İleri Danışmanlık Becerileri
Kredi:
3
AKTS:
6
Danışmanlık etkinliklerinin değişik kuram, kavram, süreç ve beceriler çerçevesinde derinlemesine incelenmesi. Gözetim altında bu becerilerin uygulanması.
Önkoşul:
ED 330
ED 444Psikoeğitimsel Konsültasyon
Kredi:
3
AKTS:
6
Eğitim ortamlarında konsültasyon ve işbirliği. Öğrenme ve uyum güçlüklerini önlemek ve başa çıkmak üzere öğretmenler, anne-babalar ve yöneticilerle yapılan konsültasyonun mantığı ve teknikleri.
Önkoşul:
ED 401 veya öğretim elemanı izni
ED 465Eğitim Konularında Görüş Çeşitlilikleri
Kredi:
3
AKTS:
5
Batı ve Batı-dışı görüşleri içeren çeşitli felsefi bakış açılarından eğitim konularının çözümlenmesine disiplinlerarası yaklaşımlar.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 475Yüksek Eğitimde Destekleyici Hizmetler
Kredi:
3
AKTS:
5
Gözetim altında üniversitedeki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine öğrenci katılımı. Yönelim, seminerler, grup çalışmaları ve kendine yardım malzemesi gibi öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesi, uygulanması ya da düzenlenmesi. Yazı işleri, veri toplama, veri kaydı ve hizmetlerin tanıtımında yardım.
Önkoşul:
Öğretim elemanının onayı
ED 477Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama I
Kredi:
4
AKTS:
8
Bir okul psikolojik danışmanının gözetimi altında rehberlik ve psikolojik danışmanlık etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasında gözlem ve destekleyici katılım. Okulda çalışma sırasında karşılaşılan etik konular hakkında farkındalığı artırma ve psikolojik danışmanlık ilişkileri oluşturmaya hazırlık.
Önkoşul:
ED 330
ED 478Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama II
Kredi:
4
AKTS:
8
Bir okul psikolojik danışmanının gözetimi altında grup ve bireysel çalışma geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Okullarda gözlenen uygulamanın etik çözümlemesi.
Önkoşul:
ED 425, ED 477
ZForSort —Özel Seçmeli1
Kredi:
3
AKTS:
5
Toplum Hizmetleri