Lisans

Birinci Dönem
Kr. AKTS
AE 111 / 112 /-- İleri Düzeyde İngilizce I / II / - Sınırsız Seçmeli 3 3 3 5
EC 101 / 102 Mikroekonominin İlkeleri / Makroekonominin İlkeleri 3 3 6 6
ED 101 Eğitime Giriş
Eğitimin temel kavram, ilke ve özellikleri; genel olarak ve Türk eğitim sistemi özelinde eğitimin sosyal, politik, felsefi ve tarihi temelleri.
3 3 6 6
ED 121 Birinci Sınıfların Yönelimi
Üniversite, fakülte, bölüm ve programa genel bir giriş. Birinci sınıf öğrencilerinin akademik yaşama uyumundaki konular. Rehberlik ve danışmanlık alanının sınırları ve mesleki seçenekleri anlama.
2 2 5 5
MATH 105 / 106 Sonlu Matematiğe Giriş / Sosyal Bilimler için Analize Giriş 4 4 6 6
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3 3 4 4
18
18
30
32
İkinci Dönem
Kr. AKTS
BIO 152 Modern Biyolojiye Giriş 3 3 5 5
ED 104 Eğitimin Sosyal Temelleri
Sosyal sistem içinde sosyal bir kurum olarak okul. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların toplumdaki rollerinin eleştirel çözümlemesi. Eğitimin sosyal tabakalaşma, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet ve eğitim fırsatı eşitliğinde rolü.
3 3 5 5
ED 132 Danışmanlıkta Etik Konular
Etik farkındalık ve düşünme gelişimi. Danışmanlık uygulamasında etik konulara giriş. Hukukla ilişkiler.
2 2 5 5
HIST 106 / 105 HUM 102 / 101 Modern Dünyanın Oluşumu II / I / Kültürel Karşılaşmalar II  /  I 3 4 5 6
PHIL 112 / 101 Modern Felsefeye Giriş / Felsefeye Giriş 3 3 6 8
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 3 5 5
17
18
31
34
Üçüncü Dönem
Kr. AKTS
ED 201 İstatistiğe Giriş
Sosyal bilimlerde ölçme kavramları; betimleyici ve vardamalı istatistik, parametrik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri. İstatistik yazılımıyla veri çözümlemeleri.
4 4 6 6
ED 209 Yaşamboyu Gelişim
Bedensel, duygusal, bilişsel ve toplumsal gelişim alanlarındaki yaşamboyu insan gelişiminin aşamaları ve süreçleri. Risk ve dayanıklılık konuları.
3 3 5 5
ED 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri
Rehberlik ve danışmanlık alanına giriş; kavramsallaştırılması, tarihsel arkatasarımı, doğası, mesleki rolleri, doğrudan ve dolaylı işlevleri. Mesleki danışmanlığa, özel gruplarla danışmanlığa, temel tanıma ve değerlendirme tekniklerine ve Türkiye’de rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gelişimine kısa bir bakış.
3 3 5 5
PSY 241 / 242 Sosyal Psikoloji / Sosyal Etki ve Davranış 3 3 5 5
TK 221 Türkçe I 2 2 3 3
Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
18
18
29
29
Dördüncü Dönem
Kr. AKTS
ED 208 Araştırma Yöntemleri
Sosyal bilimlerde araştırma mantığına giriş. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerinde temel kavram ve teknikler. Araştırma tasarımı, ölçmesi ve istatistiği arasındaki ilişkili rolleri anlamak. Eğitim ortamlarında araştırma önerileri geliştirmede kuramsal çerçeve kullanmak.
4 4 6 6
ED 252 Eğitim Yönetimi
Eğitim yönetiminde kuram ve yaklaşımlar. Yönetsel işlev ve süreçler, eğitim örgütlerinde örgütsel davranış, liderlik, kültür ve iklim.
3 3 5 5
TK 222 Türkçe II 2 2 3 3
Tamamlayıcı Seçmeli 3 3 5 5
Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
Özel Seçmeli1
Toplum Hizmetleri
3 4 5 6
18
19
29
30
Beşinci Dönem
Kr. AKTS
CET 360 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 3 5 5
ED 309 Uygulamalı Araştırma
Tasarlanmış niteliksel ve niceliksel araştırma önerilerinin uygulanması. Bilgisayar paket programları kullanımıyla veri çözümlemesi. Araştırma raporu yazımı.
3 3 6 6
ED 325 Kişilik Kuramları
Önemli kişilik kuramları ile ilgili temel varsayımlar, yapılar ve araştırmaların kıyaslamalı incelenmesi ve rehberlik ve danışmanlık alanındaki doğurgularının tartışılması.
3 3 5 5
ED 373 Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme, değerlendirme ve etkileşimli yaklaşım kuramları ve tarihsel gelişim süreçleri. Nesnellik, güvenirlik ve geçerlik kavramları. Değişik ölçme araçları ile ilgili kuram ve kavramlar. Test puanlarının istatistiksel çözümlemesi ve sonuçların yorumu.
3 3 6 6
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 3 3
Özel Seçmeli²
Kültür ve Çeşitlilik
3 4 5 6
17
18
30
31
Altıncı Dönem
Kr. AKTS
- Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
ED 330 Temel Danışmanlık Becerileri
Danışmanlık alanındaki temel kavram, kuram ve yaklaşımların taranması. Temel danışmanlık becerilerinin uygulanması.
3 3 6 6
ED 370 Program Geliştirme ve Değerlendirme
Program geliştirme ve değerlendirmenin süreç ve öğeleri. Farklı kuramsal yaklaşım ve modeller. Gözetim altında program geliştirme.
4 4 6 6
ED 378 Danışmanlıkta Tanıma ve Değerlendirmeye Giriş
Danışmanlıkta psikolojik tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin temel ilkelerinin incelenmesi. Danışmanlık ortamlarında kullanılan belli başlı teknik ve testlerin tanıtımı. Sınıf içinde seçilmiş testlerin uygulaması.
3 3 6 6
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 3 3
Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
18
18
31
31
Yedinci Dönem
Kr. AKTS
ED 401 Sınıf Yönetimi
Etkili sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesi. Öğrenci davranışını, öğrenci güdülenmesini, iletişimini ve grup etkileşimini etkileyen etkenleri anlama ve yönetme. Davranış belirtkelerini oluşturma ve koruma. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için sınıf görevleri, gereçleri, zaman ve çevreyi tasarlama ve değiştirme.
3 3 6 6
ED 425 Grup Dinamikleri ve Danışmanlık
Grup dinamikleri ve süreçleri. Temel grup danışmanlık kuram ve yaklaşımlarının incelenmesi. Kolaylaştırıcı grup becerilerinin uygulanması.
3 3 6 6
ED 429 Uyum Bozukluklarını Anlama
Uyum bozukluklarının altında yatan toplumsal, kültürel ve psikolojik etmenlerin kuramsal olarak tartışılması. Çeşitli uyum bozukluklarına yönelik danışmanlık konuları.
3 3 5 5
ED 477 Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama I
Bir okul psikolojik danışmanının gözetimi altında rehberlik ve psikolojik danışmanlık etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasında gözlem ve destekleyici katılım. Okulda çalışma sırasında karşılaşılan etik konular hakkında farkındalığı artırma ve psikolojik danışmanlık ilişkileri oluşturmaya hazırlık.
4 4 8 8
Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
16
16
30
30
Sekizinci Dönem
Kr. AKTS
ED 434 İleri Danışmanlık Becerileri
Danışmanlık etkinliklerinin değişik kuram, kavram, süreç ve beceriler çerçevesinde derinlemesine incelenmesi. Gözetim altında bu becerilerin uygulanması.
3 3 6 6
ED 444 Psikoeğitimsel Konsültasyon
Eğitim ortamlarında konsültasyon ve işbirliği. Öğrenme ve uyum güçlüklerini önlemek ve başa çıkmak üzere öğretmenler, anne-babalar ve yöneticilerle yapılan konsültasyonun mantığı ve teknikleri.
3 3 6 6
ED 478 Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama II
Bir okul psikolojik danışmanının gözetimi altında grup ve bireysel çalışma geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Okullarda gözlenen uygulamanın etik çözümlemesi.
4 4 8 8
Tamamlayıcı Seçmeli 3 3 5 5
Sınırsız Seçmeli 3 3 5 5
16
16
30
30